banner

 

אנו מאמינים בתוקף הנצחיות של התורה האלוהית כפי שהיא מתגלית בכתבי הקודש שלנו וכפי שפורש בכל הדורות על ידי הרבנים, תוך הכרה בסמכותה של התורה שבכתב והתורה שבעל-פה, וכי ההלכה היא הבסיס לחיים היהודיים;

כי הקמתה של המדינה היהודית בארץ הקודש היא ביטוי של רחמים אלוהיים כלפי העם היהודי, ורווחת ישראל מקושרת לעוצמתה המוסרית והדתית;

שהקשר הדתי הוא החוליה המתמשכת היחידה בין יהודי ישראל לתפוצות וכי ישראל עתידה להפוך למקור השראה דתית לעם היהודי ולעולם כולו;

שכל היחסים והיחסים בין העמים חייבים להיות כפופים לעקרונות אתיים ודתיים, שבלעדיהם לא ניתן להבטיח את האושר האנושי;

ההתקדמות המדעית והטכנולוגית עלולה להפך לסכנה לאנושות, אלא אם כן ישתמשו בה מתוך התחשבות בעקרונות מוסריים ודתיים, בהפצתם, לעם היהודי כנושא המסר של הנביאים, יש תפקיד מיוחד.

כמנהיגים רוחניים של עמנו אנו קוראים למנהיגי הקהילות היהודיות באירופה ולארגונים הקהילתיים, לעבוד יחד איתנו כדי לאתגר את החילון ההולך ומתרחב של הקהילות שלנו ואת האיום הגובר של האנטישמיות בערים רבות באירופה, לחזק את רבני הקהילות שלנו כדי שיוכלו לשרת את קהילותיהם בהצטיינות.

כמו כן אנו קוראים לכל יהודי לשאוף לנהל את חייו כהבעה חיה של צון האלוהי, על ידי לימוד המילים הקדושות של התורה שלנו, ועל ידי שמירה על החוקים שלה, אשר מאז ומעולם היו ערבות הבלעדית של ההמשך היהודי, כגון שבתות וחגים, חינוך דתי וחינוך של הצעירים.

בתור האפוטרופוסים והמורים של המשפט העברי באירופה אנו טוענים כי נישואין, גירושין וגיורים יוכרו רק אם הם תקפים לפי משפט העברי בהתאם להלכה. כדי למנוע טרגדיות אישיות בלתי הפיכות ולשמור על אחדותו של העם היהודי, אנו קוראים לכלל הציבור היהודי שלא לתת יד לנישואין, גירושין או גיורים שיהיו מנוגדים להלכה היהודית