banner

אור הפניות הרבות של רבני קהילות , הוחלט בהנהלת ועידת רבני אירופה לחדש פעילות לשכת מידע
LINE ON בתחום המקוואות.

מקווה טהרה הינו יסוד קדושת עם ישראל. מאז ומעולם נהגו להקפיד ולהדר בדיני מקוואות.

המשנה במסכת יומא “:אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים וכו’ ואומר מקווה ישראל ה’ מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל”

יש שואלים: למה דימו חז”ל את טהרת ישראל למקווה ולא למעיין, הרי מעיין מטהר ביותר מעלות ממקווה? ומתרצים שהחילוק בין המעיין למקווה הוא שהמעיין נעשה בידי שמים, מה שאין כן המקווה נעשה ע”י אדם, והמים באים מן השמים. ענין זה מרמז שהעיסוק בטהרת ישראל נתון בידי אדם וחובה קדושה היא להדר ולטפל בבניין המקוואות שממנו מגיעה קדושה לישראל.

דורות רבני קהילות בכל העולם דאגו בראש ובראשונה לבניין מקווה ומהודר בקהילתם, פיקחו על המקווה והוסיפו הידורים ותקנות לצאת ידי כל השיטות, להיות טהרת ישראל שלמה מדורי שמירת כשרות ומתוקנת.

כאז, גם היום חובה קדושה של רבני הקהילות לעמוד על המשמר, בין בבניית מקווה חדש, בין בשיפוץ המקווה הקיים , ובין בתחזוקה השוטפת, ולהיות מעורב בנעשה במקווה. התפתחות השיטות ובנית והכנסת חומרי בניה חדשים מחייבים ידע מעשי רב בבניית מקוואות. גם במקוואות הישנות שנבנו לפני זמן רב נעשים לפעמים תיקונים ושיפוצים שדורשים השגחה וידע טכני מעשי.

מחלקת מקוואות של ועידת רבני אירופה מעמידה לרשות רבני הקהילות שירותים מקצועיים בתחום המקוואות המבוססים על ניסיון רב של עשרות מקוואות ברחבי אירופה ומאות מקוואות בארה”ק.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם המרכז לטהרת המשפחה בארה”ק תוך התייעצות עם גדולי הפוסקים בתחום המקוואות.

במחלקת מקוואות ניתן להיעזר בשירותים הבאים:

 • בדיקת אפשרות בנית מקווה חדש.
 • תכנון ראשוני והכנת תכנית ייצוגית לגיוס תרומות.
 • תכנון מפורט של המקווה חדש.
 • בדיקת תכניות של המתכננים המקומיים בכל מקצועות הבניה.
 • ליווי בניות המקווה , כולל השגחה על כל שלבי הביצוע.
 • בדיקת מקווה קיים והדרכה לשיפוץ ושדרוג הלכתי.
 • עריכת השתלמויות הדרכה לבלניות העובדות במקווה.

פרוט פעולות המחלקה בשנה האחרונה:

 • בדיקה סופית והכשרת מקווה חדש בירוסלבל -(Yaroslavl)רוסיה.
 • השגחה על בנית מקווה חדש ויטבסק-(Vitebsk)בלרוס.
 • בדיקה סופית והכשרה של מקווה חדש בפיאטיגורסק-(Pyatigorsk)רוסיה.
 • בדיקת מקווה ישן במינסק (Minsk) והכנת תכנית ראשונית לשיפוץ המקווה.
 • תחילת תכנון מקווה באנטוורפן -(Antwerp) בלגיה.
 • ליווי בנית המקווה החדש בקובנה (Kaunas) -ליטא.
 • תכנון ראשוני של מקווה בווילנה -(Vilnius) ליטא.
 • תכנון מקווה חדש באיזמיר -(Izmir)טורקיה.
 • פיקוח ויעוץ לשיקום המקווה הישן בוורוצלב -(Wroclaw)פולין.

אנו פונים לרבני הקהילות לפנות ולהיעזר בשרותי מחלקת המקוואות של ועידת רבני אירופה.

mikveh@rabbiscer.org
+49 89 4800 29 06