banner

ארגון "לא תשכח" הוקם בשנת 2006 בסיוע ועידת התביעות, או בשמה הרשמי: "הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה". מטרתה של יוזמה זו היתה ללקט את הנתונים הידועים על שטחי הקבורה היהודיים באירופה, ולאגד מידע נרחב זה במאגרי מידע מקוונים על מנת שיהיו זמינים ונגישים לכל.

בתי עלמין יהודיים וקברי אחים מהווים מוקדים מוחשיים וחיים לציון חורבן קהילות יהודיות וללימוד לקחי השואה. הם ניצבים כגלעד להיסטוריה של חיי הקהילה היהודית ברחבי יבשת אירופה, ומהווים חלק חשוב מהמורשת התרבותית המגוונת של אירופה.

אלפים מאתרים אלו שוממים ממבקרים והם נותרו בלתי מוגנים. הזנחה, פיתוח מסחרי ותעשייתי בלתי הולם, ונדליזם, גניבות וניסיונות שיקום חובבניים— כל אלו מאיימים למחוק לצמיתות את מה שלעיתים קרובות הם השרידים היחידים שנותרו כעדות מיהדות אירופה שלפני המלחמה. ללא יוזמה נחושה בעניין עלולים רבים מהם להיאבד במהרה לנצח.

מטרות

מעבר לאיסוף הנתונים והנגשתם, מטרה נוספת של ארגון "לא תשכח" היא לפעול לשימורם והגנתם של אתרי קבורה יהודיים, וכן לתמוך במסגרות המשפטיות הלאומיות והבינלאומיות הנחוצות על מנת להבטיח זאת. מספר עבודות מחקר שפורסמו, המסכמות חוקים לאומיים ובינלאומיים שונים ופרקטיקות המשפיעים כולם על אתרים אלו, יכולות לשמש כנקודת מוצא במאבק למען שימורם והגנתם.

ארגון "לא תשכח" שואף להבטיח שימור והגנה יעילים ומתמשכים של בתי עלמין יהודיים וקברי אחים ברחבי אירופה.

יעדי מפתח נוספים של מיזם זה הם לעודד מעורבות של צעירים, ולטפח התבוננות בערכי הליבה של אזרחות אחראית וכבוד הדדי. כמו כן, לימוד תובנות משמעותיות בתרבות היהודית והנעת צעירים לחוש אכפתיות כלפי מורשתנו המשותפת. הפרויקט משתמש בבתי עלמין יהודיים, מורשת פיזית של קהילות יהודיות תוססות בעבר, כמוקד לפעילות מעשית ותוכנית לימודים כדי להעביר בצורה משמעותית לדורות הצעירים את לקחי השואה.

קבוצות צעירים בעבודת שטח מטעם "לא תשכח" ממשיכות לבקר באופן שיטתי באלפי אתרי קבורה יהודיים ברחבי אירופה. קבוצות אלו סוקרות ומדווחות על מצבם הפיזי הנוכחי של אתרים אלו. בנוסף, הן אוספות מידע חיוני על החיים היהודיים במקום, ההיסטוריה והתרבות.

"לא תשכח" היה גורם מרכזי בפיתוח מדד ה'רמזור' של כל בתי העלמין שנסקרו, כדי למקד תומכים בפעילויות שימור במקומות הנזקקים לכך ביותר. במשך מספר שנים עובד הארגון עם קהילות מקרוב ומרחוק, כמו גם עם תומכים בינלאומיים כגון נציבות ארה"ב לשימור מורשת אמריקה בחו"ל.

פרטים נוספים על ארגון "לא תשכח" והשירותים אותם הוא מציע בקישור: http://www.lo-tishkach.org